Chi tiết tin - Thị trấn Ái Tử - Triệu Phong

 

Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 81
  • Tổng truy cập 477.394

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024

9:55, Thứ Sáu, 23-2-2024

Sáng ngày 23/2/2024 diễn ra Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2024. Hội nghị đã quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, bao gồm các nội dung cơ bản như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; Mối quan hệ giữa 3 thành tố phát huy dân chủ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững; Nhiệm vụ, giải pháp để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững. Chuyên đề năm 2024 nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ đột phá của tỉnh trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021 - 2025; làm sâu sắc thêm một số nội dung cốt lõi trong Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. 

Phát biểu kết luận: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền đảm bảo đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm chắc, hiểu rõ, từ đó tham gia thực hiện tích cực, hiệu quả nội dung Chuyên đề. Tổ chức tốt việc xây dựng, thực hiện Kế hoạch của tập thể và cá nhân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của cấp trên và cấp mình; nhân rộng mô hình tiêu biểu. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác…

 

Các tin khác